Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘departament’

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

CURS 2009-2010

CRITERIS D’AVALUACIÓ, DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ

ESO

L’avaluació serà contínua. Els continguts seran acumulatius i en qualsevol prova o treball se’n podran demanar que corresponguin a temes anteriors.

 • El 10% de la nota provindrà de l’actitud i els valors (*).
 • El 70% correspondrà a conceptes i procediments, d’acord amb aquest repartiment:

   * El 35% resultarà de l’avaluació de l’ús oral de la llengua.

   * El 35% valorarà l’ús escrit de la llengua.

 • El 20% restant es referirà a la participació i la feina quotidiana a classe i a casa.

Per aprovar, s’haurà de tenir en compte que

 • S’hauran d’haver fet totes les lectures i treballs proposats pel professorat i s’hauran d’haver lliurat en els terminis previstos. L’avaluació de les lectures serà oral i escrita. Si no es fan les lectures o no es lliuren els treballs, l’alumnat tindrà dret a examinar-se de l’avaluació però no podrà aprovar.

 • En tots dos àmbits (l’oral i l’escrit) s’haurà de tenir un mínim de 3,75 punts.

  • L’alumnat que porti pendent l’assignatura d’un altre any, la recuperarà amb suficient (5) si aprova les dues primeres avaluacions del curs que està fent. Si no és així, podrà presentar-se a les proves de recuperació de pendents de finals de curs. Tant en aquest cas com en les proves de setembre, per poder tenir una qualificació positiva haurà de presentar prèviament els treballs comanats pel professorat.

  • S’informa que NO s’avisarà personalment PER ESCRIT a l’alumnat sobre les successives convocatòries d’examen, treballs i recuperacions. A part de la informació ORAL a classe, aquestes es penjaran per a coneixement general en la pissarra d’informació de la classe així com al tauler d’anuncis protegit per vidres que hi ha a l’entrada de l’Institut. A més, hi haurà una còpia consultable permanentment al web de l’IES.

  • (*) VALORS I NORMES

  • Valoració de la riquesa que aporta la diversitat lingüística arreu del món i estimació de la llengua catalana. Predisposició per a l’ús actiu de la llengua catalana en qualsevol situació comunicativa.

  • Estimació, cura dels béns naturals i apreciació del consum ecològicament sostenible.

  • Capacitat per defugir el sexisme, el racisme o el bel·licisme en el llenguatge.

  • Obertura a les diferents cultures i tradicions i respecte de les pròpies.

  • Respecte de la integritat personal d’altri, respecte mutu i cooperació amb la comunitat escolar i veïnal. Valoració i pràctica i pràctica de la democràcia.

  El respecte i pràctica d’aquests valors i normes és una condició prèvia i imprescindible per poder ser avaluat positivament en l’assignatura i en cada avaluació.

Read Full Post »